(  vill  )      i närheten av två halvcirklar, i närheten av en bruten cirkel

som är ett hål i jorden som är betong som är en kropp som är dold som är en tanke som är riktning 
som är en skulptur som är en dikt som är marken

2022

betong, jord

Båda dessa verk är gjutna i hålrum jag grävt i jord. För det mindre verket som är positionerat inomhus användes jord från olika skogar i närheten av Holmsund. Båda har en halvcirkelliknande form och relaterar till en markyta. Verken kan inte ses rent fysiskt samtidigt och en eventuell association mellan dem sker genom minne och över avstånd, med vår tanke som gränssnitt.[eng]       (  will  )    near two semicircles, near a broken circle

that is a hole in the earth that is concrete that is a body that is obscured that is a thought that is direction
that is a sculpture that is a poem that is the groun

2022

concrete, soil

Both these works are casted in cavities I've been digging in the ground. I used soil from different forests near Holmsund when casting the smaller work that is positioned in the indoor exhibition. Both have a semicircular shape and relate to a ground surface. The works cannot be seen physically at the same time and a potential association between them takes place through memory and through distance, with our thought as an interface.