OK

2020
akryl på duk 
100 x 120 cm

en brytpunkt; det som var OK är plötsligt inte längre OK. Det sker en övergång; ett åtskiljande; våra förmågor räcker inte till; vi är plötsligt i kris; i något mellan ett före och ett möjligt efter; vi upplever att vi förlorar kontroll. Vi rör oss i osäkra rum; på osäker mark; den har blivit flytande; fylld av möjligheter men även hot. OK är en helhetsbild; ett utsnitt; synliga ord; flera betydelser; ett mönster; oklar hierarki; ljud; rörelse

[eng]   a turning point; what was OK is suddenly no longer OK. There is a transition; a separation; our capabilities are not enough; we are suddenly in crisis; in something between a before and a possible after; we experience that we are losing control. We move in insecure rooms; on uncertain grounds; it has become liquid; full of opportunities but also threats. OK is the full picture; a cut-out; visible words; multiple meanings; a pattern; unclear hierarchy; movement