[english below]

Ett återkommande ämne i mitt arbete är hur vi positioneras / positionerar oss inom olika system. Hur olika former av språk producerar och upprätthåller identitet och  maktrelationer. Jag dras till skulpturala abstrakta uttryck där jag motvilligt konstruerar saker med tunga och motsägelsefulla material som lera och betong. Mina projekt blir ofta performativa eller i form av installationer där tanken uttrycks i en synlig handling laddad med ord som har flera betydelser. Det spelar stor roll vilken kropp du lever i, var den befinner sig och hur den ser ut. Det styr vilka handlingar du får / kan / vill utföra.

Jag är från Västerbotten, med både samiska och småländska rötter. Jag har en bakgrund inom bland annat krisberedskap och till hösten påbörjar jag mitt tredje år på Umeå konsthögskola.

[eng]  A recurring topic in my work is how we get positioned / position ourselves within different systems. How different forms of languages ​​creates and maintain identity and power relations. I am drawn to sculptural abstract expressions where I reluctantly construct things with heavy and contradictory materials such as clay and concrete. My projects often become performative or in the form of installations where the idea is expressed in a visible action charged with words that have multiple meanings. It matters a great deal what body you inhabit, where it is located and what it looks like. It controls what kind of actions you get / can / want to perform.

I come from Västerbotten, north Sweden, with both samic and southern roots. I have a background in crisis management, among other things, and this autumn I start my third year at Umeå Academy of Fine Arts.