[english below] 

I min praktik arbetar jag med åtrå och värdeskapande strukturer.  Jag är intresserad av definitioner. En definition är per definition en "angivelse av betydelse". 

Grundläggande definitioner styr våra uppfattningar, våra föreställningar och handlingar. Vad vi åtrår. Vi skapar värden med dem och de skapar oss och vår verklighet. Definitioner är våra referensramar. Våra gränser. De distraherar oss. Utgör skydd och begränsningar. Verktyg, maktmedel och vapen. Subtila och vaga definitioner,  kan skapa massiva oväntade följder genom tiden och efterverkningar som styr hela samhällen.

I olika rum och sammanhang söker jag förstå definitioners betydelse och hur de manifesteras. Vad vi åtrår. Genom språk. Genom våra kroppar. Söker att vara i något odefinierbart. Icke-värderat. Jag gillar att inte veta, att röra mig i osäkra rum, över osäkra marker. Jag åtrår det jag inte riktigt kan röra, det jag inte når.

Våren 2022 tog jag min kandidatexamen från Umeå konsthögskola och under sommaren har min examensutställning visats på Västerbottens museum i Umeå.

[eng] 

In my practice I work with value-creating structures. That makes me interesting in definitions. A definition is by definition "a description of meaning". 

Essential definitions control our perceptions, our notions and actions. We create them and they create us and our reality. They are our frames of reference. Our boundaries. They distract us. Provides protection and restrictions. Tools, means of power and weapons. Subtle and vague definitions can create massive unintended and unexpected consequences over time and repercussions that govern entire societies.

In different spaces and contexts, I seek to understand the meaning of definitions and how they are manifested. Through language. Through our bodies. Looking to be in something undefinable. I like not knowing, to move in uncertain space, over uncertain ground. 

In the spring of 2022, I received my bachelor's degree from  Umeå Academy of Fine Arts and during the summer my examination exhibition was shown at Västerbotten Museum in Umeå.