[english below]

En definition är per definition en "angivelse av betydelse". 

Definitioner har en fundamental funktion i våra liv. Jag är intresserad av hur grundläggande definitioner styr våra uppfattningar och handlingar. Hur de definierar oss. Distraherar oss. Utgör skydd och begränsningar. Verktyg, maktmedel och vapen. Hur subtila och vaga detaljer kan skapa massiva oväntade följder och efterverkningar.

I olika rum och sammanhang söker jag förstå definitioners betydelse och hur de manifesteras. Genom språk. Genom våra kroppar. Söker att vara i något odefinierbart.

Jag läser mitt tredje år på Umeå konsthögskola och till våren har jag min examensutställning på Västerbottens museum i Umeå.

[eng] 

A definition is by definition "a description of meaning". 

Definitions have a fundamental function in our lives. I am interested in how essential definitions control our perceptions and actions. How they define us. Distracts us. Provides protection and restrictions. Tools, means of power and weapons. How subtle and vague details can create massive unexpected effects and repercussions.

In different spaces and contexts, I seek to understand the meaning of definitions and how they are manifested. Through language. Through our bodies. Looking to be in something undefinable.

I am studying my third year at Umeå Academy of Fine Arts and this spring I have my degree exhibition at Västerbotten's museum in Umeå.