[english below]

saker sätter sig i kroppen en anspänning i rörelser
känslor lagras i celler vävnader tankar känns
vi behöver använda hela våra fysiska kroppar för att förstå
tänkande är görande är handlingar som blir/skapar/upprepar/är vår verklighet

För mig har konst inte varit en självklarhet. I många år arbetade jag med krishantering, jag sökte mig till osäkra rum där förmågan över andra är att kunna vara anpassningsbar. Jag tror att ett tvärvetenskapligt angreppssätt är nödvändigt för att kunna söka sig vidare på olika sätt. Vi behöver förändra vårt förhållande till kunskap.

Min hållning innebär att jag ofta arbetar konceptuellt med text, video, skulpturala och performativa uttryck med en dragning mot tunga, råa och svårhanterbara material som lera och betong. Jag har en förkärlek till begreppet tid, det minimalistiska och natur. I olika former av osäkra utrymmen söker jag efter relationer mellan olika saker, vad som skapar/orsakar/formar sammanhang/händelser. Jag försöker se system, dess betydelse, maktflöden och visualisera/konkretisera/abstrahera dem för att förstå mina och andras behov. Jag försöker förstå kontroll/ickekontroll som ett sätt att möjligtvis expandera våra upplevda utrymmen för vår existens. Jag försöker konstruera kontexter med teoretiska och poetiska lager och i den stunden blir min verklighet någonting mer.


Jag är från Västerbotten, med både samiska och småländska rötter. Nu läser jag mitt tredje år på Umeå konsthögskola och till våren har jag min examensutställning på
Västerbottens museum.

[eng]

things settles in the body a tension in movements
emotion accumulates in cells tissues thought feels
we need to use our entire physical bodies to understand
thinking is doing are actions that become / create / repeat / are our reality

For me art has not been a matter of course. For many years I worked with crisis management, I searched for insecure spaces where the ability over others is to be adaptable. I think an interdisciplinary approach is necessary to be able to seek further in different ways. We need to change our relationship to knowledge.

My posture means that I often work conceptually with text, video, sculptural and performative expressions with a gravitation towards heavy, raw and difficult-to-handle materials such as clay and concrete. I have a preference for the concept of time, the minimalist and nature. In different forms of insecure space I look for relationships between different things, what creates / causes / shapes contexts / events. I try to see systems, their significance, power flows and visualize / concretize / abstract them to understand my own and others' needs. I'm trying to understand control / non-control as a way to possibly expand our perceived spaces for our existence. I'm trying to construct contexts with theoretical and poetic layers and in that moment my reality becomes something more.

I'm from Västerbotten, north Sweden, with both samic and southern roots. I have a background in crisis management, among other things, and I'm studying my third year at Umeå Academy of Fine Arts having my bachelor exhibition this spring at Västerbottens museum in Umeå.